Publicerad:

Sverige går ur krisnivån tidig varning för gasförsörjningen

Energimyndigheten har tagit beslut att gå ur krisnivån tidig varning för gas, som har gällt sedan juni 2022. Försörjningssituationen för gas i Sverige är stabil. Därför är det inte längre motiverat med en krisnivåvarning.

Bakgrund till Energimyndighetens beslut

När beslutet om tidig varning togs rådde politisk osäkerhet kring gasleveranser. Leveranserna till Europa var kraftigt reducerade från Ryssland. Den politiska situationen är fortfarande orolig, men de åtgärder som har vidtagits sedan 2022 för att öka försörjningstryggheten har gett resultat.

Sverige och Danmark har en gemensam gasmarknad och balanseringszon. Den dansk-svenska marknaden är bättre försörjd idag än innan beslutet om krisnivåvarningen infördes. I enighet med definitionen av krisnivåer i förordning 2017/1938 finns inte längre skäl för Sverige att tillämpa krisnivå tidig varning.

Läget för gas i Europa

Energimyndigheten följer noga situationen för gasförsörjningen i Europa. EU kommer inte att förlänga förordningen om förbrukningsminskning men aktörer uppmanas att fortsätta arbeta med frivillig förbrukningsminskning.

Lagernivåerna i Europa var rekordhöga i slutet av gasåret och gasförsörjningen till Europa är stabila. Gaslagren i Europa kommer under de närmaste månaderna att fyllas på och nå kraven på 90% till 1 november. Förbrukningen av gas ligger väl i balans med tillgången på gas.

Legal grund för Energimyndighetens ställningstagande

Energimyndigheten är behörig myndighet för försörjningstrygghet för gas enligt EU förordning 2017/1938. Enligt Artikel 11 (1) i förordningen har behörig myndighet rätt/skyldighet att tillkännage krisnivåer.

För mer information se Energimyndighetens hemsida.