• Vätgas

Publicerad:

Transmissionsnätsoperatörer runt Östersjön har undertecknat ett avtalsmemorandum för att påskynda utbyggnaden av vätgasinfrastruktur

Nio transmissionsnätsoperatörer (TSO) för gas i länderna runt Östersjön har undertecknat ett avtalsmemorandum som syftar till att samordna och underlätta utbyggnaden av vätgasinfrastruktur samt att främja utvecklingen av vätgasmarknaden i Östersjöområdet. De parter som har undertecknat memorandumet är polska GAZ-SYSTEM, estniska Elering, Danish Energinet, finska Gasgrid Vetyverkot, litauiska Amber Grid, svenska Nordion Energi, tyska GASCADE Gastransport, lettiska Conexus Baltic Grid och tyska ONTRAS Gastransport.

För att främja en positiv vätgasutveckling kommer företagen att samordna utvecklingen av infrastrukturprojekt för överföring och lagring av vätgas i området. Dessutom utbyter parterna information om den utveckling som sker på vätgasmarknaden och om projekt kopplade till produktion av och efterfrågan på förnybar vätgas. Företagens arbete ligger i linje med EU:s plan för sammanlänkningen av Östersjöregionens energimarknad.

– Vi är glada att gasnätsoperatörer i regionen nu arbetar tätare tillsammans för att utveckla grunden till en robust vätgasekonomi. Prognoserna pekar på att vätgas kommer att få en viktig roll i det framtida energisystemet. Bara genom samarbete med aktörer i hela värdekedjan kan vi påskynda utvecklingen, säger Hans Kreisel, vd Nordion Energi.

Förhållandena i Östersjöområdet utmärkta för fossilfri vätgasproduktion

I Östersjöområdet finns förnybara energiresurser och därmed potential att stå för upp till 45 procent av produktionen av ren vätgas som beskrivs i REPowerEU-planen senast år 2030. Östersjöområdet har betydande potential när det gäller land- och havsbaserad vindkraft, vilken kan användas för vätgasproduktion. Därför arbetar infrastruktur- och industriföretag som bedriver verksamhet i Östersjöregionen nu med att utveckla en ny rörledningsinfrastruktur för vätgas. Utöver detta är målet att leverera vätgas från områden med omfattande tillgång – till platser där efterfrågan är stor.

Infrastrukturutvecklingen stödjer målen i REPowerEU-planen och de mål som formuleras i Marienborg-deklarationen, som undertecknades av Östersjöländernas regeringschefer 2022. Det undertecknade avtalsmemorandumet och det aktiva samarbetet mellan företagen innebär ett konkret steg framåt vad gäller det mål i Marienborg-deklarationen som lyder: ”utforska gemensamma gränsöverskridande projekt inom förnybar energi och identifiera infrastrukturbehov”.

Säkerhet och försörjningstrygghet hos det europeiska energisystemet

Målet med EU:s agenda och med Marienborg-deklarationen är att minska Europas beroende av importerade fossila bränslen från Ryssland, att påskynda arbetet med att nå europeiska klimatmål samt att förbättra säkerheten och motståndskraften hos det europeiska energisystemet.

Samordnad utbyggnad av vätgasinfrastruktur i Östersjöområdet kommer att främja utvecklingen av ett flexibelt, säkert, motståndskraftigt, hållbart och integrerat paneuropeiskt energisystem. Tanken är att den planerade vätgasinfrastrukturen som ska bidra till att uppnå EU:s och områdets mål ska omfatta Finland, Sverige, baltländerna, Polen och Tyskland senast år 2030.

Vätgasprojekt runt Östersjön

De nio TSO:erna har sjösatt flera storskaliga studier för utveckling av gränsöverskridande vätgasinfrastrukturprojekt i syfte att bygga en infrastruktur och marknad som ligger i linje med REPowerEU-planen, regionala mål, nationella strategier och European Hydrogen Backbone-visionen.

I dagsläget utgörs dessa vätgasinfrastrukturprojekt runtom Östersjön av tre gränsöverskridande infrastrukturprojekt (alla klassade av EU som infrastrukturprojekt av särskild betydelse för unionens energimarknad Länk till annan webbplats. (PCI)): Nordic-Baltic Hydrogen Corridor, Baltic Sea Hydrogen Collector Länk till annan webbplats. och Nordic Hydrogen Route Länk till annan webbplats.. Dessutom planerar operatörerna av gasinfrastruktur en samordnad implementering av andra projekt som omfattar gränsöverskridande rörledningar, nationella grundstrukturer och vätgaslagring.

För mer information, kontakta:

Björn Santana Arvidsson
vvd Nordion Energi H2
bjorn.arvidsson@nordionenergi.se
Telefon: +46 76 088 57 17

Mediaförfrågningar

Saila Horttanainen
Kommunikationschef
saila.horttanainen@nordionenergi.se
Telefon: +46 70 622 7606

Om Nordion Energi

Nordion Energi är specialiserade på energiinfrastruktur och drivs av ett tydligt syfte; att leda samhällets omställning mot 100 % grön energi. Nordion Energi är transmissionsnätsoperatör (TSO) för det svenska stamnätet för gas med helhetsansvar för nätets långsiktiga utveckling.


Fler artiklar

Transmissionsnätsoperatörer runt Östersjön har undertecknat ett avtalsmemo...

Nordion Energis vätgasprojekt godkända av EU-parlamentet och Europeiska rå...

Minskad klimatpåverkan och stärkt livsmedelsförsörjning – Fertiberia, Lant...