Nettonollutsläpp 2030

Nordion Energi är specialister på energiinfrastruktur och vi satsar vår kraft på att skapa ett hållbart och flexibelt energisystem som är rustat för framtiden; där el, gas och värme samspelar. En av våra prioriterade hållbarhetsfrågor är att aktivt driva på omställningen mot nettonollutsläpp.

Vår fokus på att minska vår negativa påverkan på klimatet inkluderar också ett bredare arbete för att minimera vår totala miljöpåverkan. Nordion Energi strävar hela tiden efter kontinuerlig förbättring av vår verksamhet och följer lagstiftning, miljökrav och krav på̊ energisystem. Vi använder så miljövänliga och energieffektiva tekniker som möjligt och säkerställer ett effektivt underhållsarbete. Samtidigt ökar vi vår förståelse för våra produkters livscykelpåverkan och använder den informationen i vårt förbättringsarbete.

Net Zero 2030 – så här går det

Under 2022 lyckades vi minska utsläppen av CO2e med 27,5 procent inom scope 1 och 2 från basåret 2021. Vårt särskilda fokus sedan flera år är att minimera utsläppen av metan, då detta är den största källan till våra utsläpp. Vi har genom olika insatser minskat utsläppen av metan med 50 procent mellan 2019 och 2022 och nu tar vi nya initiativ för att minska utsläppen ytterligare.

Den näst största utsläppskällan i verksamheten är de bruksbilar som används för olika resor i arbetet. Under 2022 införde vi nya rutiner och bestämde att alla våra bilar ska ha minsta möjliga negativa miljöpåverkan och vi har genom Swedegas medverkan antagit Transportutmaningen om fossilfria vägtransporter till 2030 inom Fossilfritt Sverige.

Andra källor till utsläpp är inköpt energi för el och uppvärmning. Gasen som transporteras i Swedegas högtryckssystem behöver, till skillnad från Weums distributionsnät, värmas med hjälp av panngas. Sedan 2019 sker panngasanvändningen med certifierad hållbar biogas.

Energiförluster i elnätet behöver kompenseras. Målet är att all inköpt stödel ska vara märkt med Bra Miljöval och under 2022 var 100 % el märkt med Bra Miljöval. SF6-gas, som har en globalt värmande effekt som är betydligt högre än koldioxid, används som isolermedia i viss utrustning inom elnätet. Vi har beslutat att använda SF6-fri utrustning så långt det är möjligt vid om- och nybyggnation.

Net zero 2030