Vårt hållbarhetsarbete

Nordion Energi bildades för att säkra en stabil energitillgång och för att driva omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Hållbarhet genomsyrar allt vi gör – från dagens drift till morgondagens visioner om ett förändrat energisystem.

För oss är hållbarhet en integrerad del av vår kärnverksamhet. Utgångspunkten är ett systematiskt förebyggande arbete inom fem områden.

Aktivt driva på omställningen mot nettonollutsläpp

Vår främsta prioritet är att öka tillgängligheten och användningen av grön energi. Det här gör vi genom innovation och strategiska partnerskap samt att ta en aktiv roll i samhällsdialogen. Vi bedriver projekt inom biogas, vätgas och CCS för att minska de fossila utsläppen. Vi har även en intern målsättning om att nå nettonollutsläpp i vår egen verksamhet till år 2030.

Pålitlig och flexibel infrastruktur

En väl fungerande infrastruktur för stabil energitillförsel utgör basen för Nordion Energis samhällsnytta. Vårt löfte är att kunderna ska kunna lita på att elen och gasen alltid levereras utan störningar eller avbrott. Vi moderniserar och gör ständiga investeringar i vår infrastruktur och har beredskap för att hantera störningar i vardagen liksom vid kris.

Säker arbetsmiljö

Säkerheten kommer alltid först. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete är grunden för att förebygga och hantera risker för olyckor och ohälsa, för alla medarbetare, entreprenörer och andra som utför arbeten åt Nordion Energi. Vi arbetar långsiktigt med att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö där alla medarbetare har lika möjlighet att trivas, utvecklas och må bra. Det systematiska arbetsmiljöarbetet styrs av vårt ledningssystem som är certifierat i enlighet med ISO 45001. För att ständigt förbättra oss uppmanas medarbetare att alltid rapportera riskobservationer.

Jämställdhet och inkludering

Vi är övertygade om att mångfald ger ett starkare företag. Vår kultur handlar om att bemöta varandra med respekt och värdighet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi stävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer och inom alla yrkesområden. Vi har nolltollerans mot all form av diskriminering.

Affärsetik

Alla medarbetare på Nordion Energi ska agera ansvarsfullt och i enlighet med vår uppförandekod Pdf, 7 MB. i alla våra processer, affärstransaktioner och dagliga operationer. Att bedriva samhällsviktig verksamhet ställer höga krav på kvalitet och efterlevnad – något vi tar på högsta allvar.

Hållbarhet