Hållbarhetsredovisning

Viktiga händelser under 2023

2023 präglades av ekonomisk oro och säkerhetspolitiska utmaningar, samtidigt som energimarknaden började återhämta sig. Nordion Energi fortsätter att redovisa goda resultat kopplade till våra hållbarhetsmål och stark framdrift i våra innovationsprojekt där vi ingått flera viktiga samarbeten.

Minskade metanutsläpp

Vi har levererat väl på vårt metanutsläppsmål om att minska metanutsläppen med 35 procent från 2019 till 2023 och fick ett utfall på hela 56 procent minskning.

Mer förnybar produktion i elnätet

Investeringarna i vårt elnät grundar sig i att bibehålla och öka kvaliteten, att ha en hög leveranssäkerhet till kund samt att förbereda för framtidens elsystem. Under 2023 har vi möjliggjort för mer förnybar elproduktion i vårt elnät och kunde i juli välkomna en ny aktör, vindkraftsparken Rosenskog.

Andelen biogas har minskat

Konsekvensen av den så kallade Landwärme-domen i EU-tribunalen, som ogiltigförklarade EU-kommissionens beslut att godkänna Sveriges skattebefrielse av biogas och biogasol, visade sig genom att andelen biogas i det västsvenska gasnätet minskade från 37,5 procent 2022 till 30,6 procent 2023. Nordion Energi verkar sedan början av 2023, tillsammans med branschen, för att återställa full skattebefrielse.

Försörjningstrygghet i osäkra tider

Med anledning av det säkerhetspolitiska läget i Europa har Nordion Energi en fortsatt frekvent dialog med ansvariga myndigheter gällande försörjningstryggheten. Dessutom pågår dialog om vikten av svensk storskalig biogasproduktion som en viktig del av Sveriges totalförsvar för att skapa en grön, säker och inhemsk energiförsörjning.

Viktiga händelser i våra innovationsprojekt

Den 28 november presenterade EU-kommissionen sin lista över infrastrukturprojekt av gemensamt europeiskt intresse (Project of Common Interest). Två av våra viktiga projekt inom vätgas, Nordic Hydrogen Route och Baltic Sea Hydrogen Collector, finns båda med på listan, vilket kommer att innebära förenklade tillståndsprocesser och möjligheten att ansöka om finansiering från EU:s program Connecting Europe Facility.

I februari 2024 ingick Nordion Energi partnerskap med Fertiberia och Lantmännen. Tillsammans ska vi utveckla Power2Earth, Sveriges första produktion av mineralgödsel kopplad till storskalig vätgasproduktion. För Nordion Energis del innebär det att vi kommer att bygga en 150 km lång vätgasledning mellan Letsi och Luleå i Norrbotten. Det blir den första delsträckan i Nordic Hydrogen Route.

I februari tecknade vi också avtal med CMP, E.ON, Sysav och Uniper för att vidareutveckla CCUS-projektet (Carbon Capture, Utilisation and Storage) CNetSS och upprätta en koldioxid-hubb i Malmö hamn.

I mars lanserade vi och flera industriaktörer Industrins Biogaskommission för att öka förståelsen för industrins behov av biogas som insatsvara.

I mars ingick vi också partnerskap med St1 för produktion och distribution av flytande biogas (LBG) i Göteborgs hamn.

Hållbarhet

Hållbarhetsredovisning 2023

Svenska Pdf, 3.1 MB.

Engelska Pdf, 3.3 MB.