Flytande biogas – LBG

Inom transportsektorn kommer den flytande biogasen att få en avgörande betydelse för att nå klimatmålen. Nordion Energi tar en aktiv roll för utvecklingen av den infrastruktur som krävs – bland annat driver vi ett projekt för en kondenseringsanläggning i Göteborgs hamn för att omvandla biogas till flytande biogas.

Flytande biogas (LBG) är biogas som kylts ner. Tunga vägtransporter och sjöfarten är idag beroende av fossila bränslen. Användning av flytande biogas som drivmedel minskar utsläppen av växthusgaser och sänker även nivåerna av kväveoxider (NOX) och andra skadliga partiklar – och bidrar därmed till minskad påverkan på hälsa och miljö. Den flytande biogasen kan effektivt transporteras till industrier som saknar tillgång till ett gasnät.

Kondenseringsanläggningen i Göteborgs hamn planeras att vara i drift under 2026 och blir då den första i sitt slag som är direkt ansluten till det västsvenska gasnätet. Här kommer 250 GWh biogas att kondenseras varje år. Anläggningen, inklusive tanklager, kommer att placeras i området för redan tillståndspliktig i Energihamnen.

Flytande biogas är idag det renaste marina bränslet på marknaden. För att kunna distribuera den flytande biogasen behövs en utvecklad infrastruktur.

Nordion LBG projekt