Vårt elnät

Falbygdens Energi erbjuder företag och privata hushåll i Falköping med omnejd fritt tillträde till ett leveranssäkert elnät. Vi arbetar kontinuerligt med att förenkla anslutningen till solceller och vindkraft.

Det finns tre typer av elnät i Sverige – transmissionsnätet, ett antal regionnät och lokalnät. Det är genom transmissionsnätet som elen transporteras från stora producenter och mellan elområden i Sverige och andra länder. I transmissionsnätet går det en mycket hög spänning och därifrån omvandlas elen till en lägre spänning så att den kan gå över i regionnätet. Från regionnätet omvandlas sedan elen till en lägre spänning så att den kan gå över i lokalnätet och användas i hemmet eller i industrin. En del större elanvändare kan också anslutas till regionnätet. Region- och lokalnäten ägs och förvaltas av nätbolagen.

Elnät i förändring

I takt med den pågående omställningen kommer det att krävas allt fler stam-, regional- och lokalnät för elöverföring. Inte minst kommer det att behövas ny infrastruktur som förbinder nya vindkraftparker, både på land och till havs, med elanvändarna. Den ökande andelen förnybar el från stor- och småskalig sol- och vindkraft ställer samtidigt nya och högre krav på elnätet.

Det svenska systemet är byggt för att hantera förutsägbar elproduktion från ett begränsat antal stora anläggningar baserat på vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme. Elsystemet måste bli mer flexibelt och kunna hantera ett ojämnt flöde med snabba och kraftiga variationer i elproduktionen från energikällor som sol och vind. Stora investeringar kommer även att krävas för befintliga elnät.

Till följd av produktionen av vätgas kommer också efterfrågan på el att öka kraftigt. Samtidigt väntas den framtida elanvändningen i hela samhället bli betydligt högre än vad som tidigare antagits. Detta understryker behovet av att el- och vätgasnät samplaneras framöver.

Underhåll och säkerhet

Elnät är känsliga för kraftig vind, stormar och snö. Vår beredskapsorganisation står beredda att rycka ut varje timme året om. Vi gräver ner det mesta av elnätet i marken för att minska riskerna för störningar. Samtidigt röjer vi ledningsgatorna kring de luftburna ledningarna för att minska risker för skador.

För elverksamheten genomförs underhåll och periodisk tillsyn av anläggningarna med fastställda intervaller. Våra mottagningsstationer med hög säkerhetsklass inom Falköpings tätort ronderas veckovis, medan de på landsbygden ronderas månadsvis. Vissa luftledningar patrulleras årsvis och för samtliga luftledningar görs en grundlig ledningsbesiktning vart åttonde år. Alla anmärkningar och åtgärder dokumenteras med hjälp av systemstöd.

Nordion - Elnät