Förnybar energi

Förnybara energikällor har två stora fördelar. De förnyar sig själva och kommer därför inte att ta slut inom en överskådlig framtid och de påverkar inte miljön på samma sätt som användningen av olja, kol och andra fossila energikällor.

Det råder ingen brist på förnybar energi. Utmaningen är att göra den tillgänglig där den behövs, när den behövs och till konkurrenskraftiga priser. Därför finns vi. Genom att använda vår kunskap och vår infrastruktur för transport och lagring av gas, tar vi vårt ansvar för att klimatmålen nås.

Nordion Energi driver aktivt på omställningen mot ett klimatneutralt samhälle och näringsliv i Sverige och Europa i dag. Vi gör det möjligt för våra befintliga och nya kunder att minska utsläpp av växthusgaser, bidra till att minska lokala luftföroreningar och säkra framtida konkurrenskraft. Samtidigt driver vi på utvecklingen för ny energiinfrastruktur, till exempel för CCS (Carbon Capture and Storage) och vätgas.

Alla investeringar vi gör stödjer en förnybar och klimatneutral agenda för att minska CO2-utsläppen.

Mot en hållbar omställning

Sverige har kommit långt, men mycket arbete återstår, inte minst om vi fortsatt vill ha en ledande roll. Omställningen pågår för fullt i vår omvärld och den förutsätter samverkan mellan olika produktionsslag och energisystem. Förmågan att flexibelt överföra och lagra energi kommer att vara avgörande.

Tillgången på grön gas måste öka i Sverige. Biogas är den gröna gas som det är störst efterfrågan på. Fler behöver få tillgång till biogas. Ett sätt är att hjälpa biogasproducenter att nå en större marknad genom att ansluta biogasanläggningar till gasnät, för lagring och transport. Då kan storskalig biogasproduktion ta fart. Och både tunga transporter och sjöfart får tillgång till förnybart bränsle. Genom satsningar på flytande biogas (LBG) kan vi underlätta sjöfartens omställning. Vi arbetar också för att öka tillgång till förnybar vätgas, som är en viktig energikälla när tung industri ställer om.

En annan bra teknik – Power to Gas – tar tillvara överskottsenergi från väderberoende energikällor, till exempel vindkraft, som kan lagras och transporteras i gasnät.

För att klara omställningen behöver energisystemen för el, gas och värme knytas ihop, så kallad sektorkoppling. Vi ska genom fördjupat samarbete med andra aktörer och sektorkoppling öka den totala volymen förnybar energi. Och därigenom tryggas energiförsörjningen.